Adresát/Miesto vrátenia tovaru:

Szolgai s.r.o. / Karol Szolgai

Námestie detí 1620/3

924 01 Galanta

O D S T Ú P E N I E    O D    Z M L U V Y

Meno, priezvisko, titul:

Adresa bydliska:

Telefónne číslo, email:

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

týmto odstupujem v súlade s ustanovením podľa § 8 a nasledovne zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov od kúpnej zmluvy uzavretej so spoločnosťou 

Szolgai s.r.o. / Karol Szolgai

Námestie detí 1620/3

924 01 Galanta

IČO: 47672099

IČO: 30373581

Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote 14 dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:

Číslo faktúry alebo objednávky:

Dátum objednávky alebo vystavenia faktúry:

Dátum prijatia tovaru:

Výrobky, ktoré spotrebiteľ vracia (presný názov a kód tovaru):

Vrátenie tovaru:

Výrobok bol doručený na adresu predávajúceho prepravnou organizáciou/poštou

Dátum doručenia výrobku:

Dôvod odstúpenia od zmluvy (dobrovoľný údaj): 

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: 

Spotrebiteľ a predávajúci svojimi podpismi potvrdzujú správnosť údajov. 

V ..........................., dňa ..................., podpis spotrebiteľa .............................................. 

V ..........................., dňa ..................., podpis predávajúceho ..........................................